حضور سفیر محترم کشور اسپانیا جناب آقای ادواردو لوپس بوسکتس در هتل تارا و بازدید از آژانس مسافرتی پرسیا توس.