حضور آژانس مسافرتی پرسیا توس (دفتر ایران) به عنوان نماینده استان خراسان رضوی در نمایشگاه فیتور مادرید.