مذاکره و تبادل نظرمدیریت هلدینگ گردشگری هتل تارا با هیأت توریستی و مذهبی کشور ترکیه