رفتن به اسپانیا و بازدید نکردن از مسجد بزرگ کوردوبا ممکن نیست، نماد و یاد آوری با شکوه از قدرت و فرهنگی طلایی که مسلمانان در اندلوسیا بنا کردند.

مسجد بزرگ کوردوبا در سال 784 میلادی به دستور امیر عبدالرحمن اول در شهر کوردوبا در ایالت اندلوسیا بنا شد. قبل از ساخت مسجد در این محل کلیسایی قرار داشت که پس از تسخیر اسپانیا توسط مسلمین به دو قسمت تقسیم شده بود و مسیحیون و مسلمانان به صورت مشترک از آن اسفاده میکردند تا این که در سال 784 میلادی سهم مسیحیون توسط امیر عبدالرحمن اول خریداری شد و او دستور تخریب کلیسا و بنای یک مسجد عظیم را در زمین کلیسا داد.

این مسجد عظیم که در سال 1984 در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت تنها دو ساعت با قطار از مادرید فاصله دارد و هر ساله تعداد بسیار زیادی گردشگر را به خود جذب میکند.