به فاصله ۴۰ کیلومتر از شمال بافق در استان یزد، بیابان ریگ زرین یا مغستان خودنمایی می‌کند. این کویر با ارتفاعاتی که از میانش می‌گذرند، به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است و شنزارهای ریز و روان آن بهترین تجربه از قدم گذاشتن بر کویر را به ارمغان می‌آورند. در قسمت شمالی این کویر ارتفاعات حاجی آباد زرین قرار گرفته که جهتی شمال شرقی – جنوب غربی دارند و قسمت جنوب غربی این کویر را گنبد های نمکی پوشانده است.در کمپ های کویر زرین خدماتی شامل اجرای موسیقی زنده،رصدستارگان،سافاری،موتورسواری و شترسواری می باشد.