منطقه ی ساحلی زیبای کاستا دل سول یا ساحل خورشید در آندولوسیا در جنوب اسپانیا است که شهر های ساحلی استان مالاگا را به یکدیگر متصل میکند.

ساحل نریا، منطقه ای به دور از شلوغی آرامش بخش و ایده آل برای یک حمام آفتاب تا خستگی زندگی روزمره را از تن خود بیرون کنید,و آرامشی تکرار نشدنی را تجربه نمایید.