در قرن نوزدهم در شمال اسپانیا، قدیمی ترین نقاشی های دنیا کشف شدند. کیفیت و هوش هنری این نقاشی ها به قدری بود که جامعه ی علمی اصالت آن را زیر سوال بردند و کاشف آن را متهم به جعل آثار تاریخی کردند. در آن زمان هیچ کس باور نمیکرد که انسان های اولیه چنین هوش هنری بالایی داشته باشند اما در نهایت اصالت این نقاشی ها در سال 1902 تایید شد. نقاشی های غار آلتامیرا به عنوان قدیمی ترین و زیباترین نقاشی های غاری نیا شناخته می شوند. این غار در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارد و در حال حاضر به دلیل حفاظت از نقاشی های با ارزش داخل این مجموعه، غار آلتامیرا برای بازدید عموم بسته است.