درخت اژدها با ال دراگو یکی از اسرار آمیز ترین و قدیمی ترین گونه های گیاهی دنیاست، درختی عجیب و زیبا که زیستگاه آن جزایر قناری اسپانیاست. باور بر این است که این درخت صدها سال عمر میکند اما راهی برای اثبات این تئوری وجود ندارد زیرا این درخت مانند سایر درختان حلقه  عمر ندارد. دلیل این نامگذاری صمغ سرخ رنگ این درخت است. در گذشته این باور وجود داشته که این صمغ خون خشک شده ی اژدها است .در گذشته از آن برای درمان زخم ها و دور کردن ارواح شیطانی  استفاده میشده. در قرن هجدهم از آن برای ساخت رنگ های الکلی استفاده میشد و همین امر موجب قطع بی رویه ی این درخت شد. امروزه ال دراگو در لیست گونه های تحت حفاظت قرار دارد.