این آبراه یکی از مجموعه آبراه هایی است که رومی ها در سراسر امپراطوری روم ساخته بودند تا به وسیله ی آن ها آب را از خارج به داخل شهر انتقال دهند. این آبراه بزرگ که به صورت سالم تا به امروز باقی مانده و همچنان استفاده می شود در شهر سگویا در اسپانیا قرار دارد.