برگزاری انگشت نگاری در محل آژانس پرسیا توس جهت اخذ ویزای شنگن اسپانیا هر هفته در هتل تارا  انجام میشود.