برگزاری انگشت نگاری در محل آژانس پرسیا توس جهت اخذ ویزای شنگن اسپانیا که هر هفته در محل آژانس انجام میشود.