باری دیگر ضیافت مجلل ناهار با حضور هیئات امنا و مدیران عالی رتبه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دعوت و میزبانی مدیر مجموعه هلدینگ تارا جناب آقای فریدالدین عطار