تور گروهی بارسلونا ویژه نوروز 98

7 شب بارسلونا تاریخ حرکت 28 اسفند و 2 فروردین و 8 فروردین

تور گروهی بارسلونا-مادرید ویژه نوروز 98

4شب بارسلونا - 4شب مادرید تاریخ حرکت 28 اسفند و 2 فروردین و 8 فروردین

تور گروهی بارسلونا-جزایر قناری-مادرید ویژه نوروز 98

4شب بارسلونا - 3شب تنریف - 3شب مادرید تاریخ حرکت 28 اسفند و 2 فروردین و 8 فروردین